03.ครูเอิร์ธ

ครูเอิร์ธ
ศุภวิชญ์ โสชู

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิจิตรศิลป์ เอก ภาพพิมพ์

ประวัติการทำงาน

” ฝึกสอนอยู่ที่สถาบันสอนศิลปะ Viridian academy of art “

แนวคิดในการทำงาน

เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และความเข้าศิลปะ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้