10.ครูออม

ครูออม
หทัยกานต์ อภิรมย์

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

การศึกษา  กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

” ฝึกสอนอยู่ที่สถาบันสอนศิลปะ Viridian academy of art “

แนวคิดในการทำงาน

เราเชื่อว่าทุกอย่างรอบตัวมันมีความเชื่อมโยงกัน เปิดใจให้กว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันไม่สามารถทำให้เรามองโลกได้กว้างขึ้น