09.ครูมุก

ครูมุก
ชนิสา มูลทองชุน

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ชั่นปีที่2 ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

” ฝึกสอนอยู่ที่สถาบันสอนศิลปะ Viridian academy of art “

แนวคิดในการทำงาน

คนเราไม่มีคำว่าเพอร์เฟค เราไม่ได้ทำมันออกมาให้เพอร์เฟค เพียงแต่ทำให้ผิดพลาดน้อยที่สุด