11.ครูกาจ

ครูกาจ
กาจบัณฑิต เหมือนโถม

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

” ฝึกสอนอยู่ที่สถาบันสอนศิลปะ Viridian academy of art “

แนวคิดในการทำงาน

ทำงานให้มีความสุข แล้วเดียวผลงานก็จะส่งต่อไปถึงผู้รับความสุขนี้เหมือนกัน