01. DRAWING COURSE (Online)

Entrance Course

DRAWING COURSE (Online)

Basic Drawing
พื้นฐานการวาด ฝึกประสาทสัมผัส มือ และตาให้มีประสิทธิภาพในการมอง และวาด ด้วย หลักสูตรเก่งจริงวาดรูปด้วยสมองซีกขวา ประยุกต์ใช้จากหลักสูตรของประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาการที่ก้าวกระโดดตามลำดับขั้น

1. วาดเส้น 1 (โครงสร้าง) ADVANCE I
ฝึกฝน เรียนรู้ เข้าใจ หลักพื้นฐานสำคัญ คือโครสร้างของการวาดสิ่งต่างๆ เรขาคณิต, วัตถุทรงสูง, วัตถุทรงเตี้ย, วัตถุซับซ้อน

2. วาดเส้น 2 (น้ำหนัก) ADVANCE II
ฝึกฝน เรียนรู้ เข้าใจ หลักพื้นฐานสำคัญ คือ น้ำหนัก แสง-เงา ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสนจริง
(Realistic) ด้วยแบบฝึกหัดต่างๆด้วยทฤษฎีการวาดรูป ด้วยสมองซีกขวา ทำให้เข้าใจ เนื้อหาได้ใจ และแม่นยำ

 

 

โปรโมชั่น

ราคาคอร์สปกติ คอร์สละ   1,500 บาท
เหมาจ่าย 3 คอร์ส จากราคา 3,000 บาท
เหลือเพียง 2,400 บาท

โปรโมชั่น
เหมาจ่าย 4 คอร์ส
นิเทศศิลป์ 1-2
วาดเส้น 1-2
จากเดิม 6,000 บาท
เหลือเพียง 5,000 บาท
รวม 32 ครั้ง